Τι είναι η TTIP; (video με ελληνικούς υποτίτλους)

ttipp

Στην εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ έχουμε γράψει εκτεταμένα και λεπτομερώς για την συνθήκη TTIP. (Δείτε π.χ. εδώ). Το ακόλουθο video περιγράφει ανάγλυφα το τι είναι η ΤΤΙP και γιατί θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους, αν βεβαίως δεν κατελάμβαναν το μυαλό των Ελλήνων οι συνέπειες των μνημονίων και οι οθόνες των τηλεοράσεων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι και όσοι κλείνουν τα μάτια, σύντομα θα αντιληφθούν την σημασία του, όταν το κλειδί θα έχει γυρίσει στο κλουβί τους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star