Πρωτοχριστιανικός Ὕμνος εἰς την Ἁγίαν Τριάδαν ψαλλόμενος κατά την πρώτην τοῦ ἔτους ἡμέραν

15589567_339086696472425_2816794320083399916_n

Σε πάτερ κόσμων, πάτερ αἰώνων, μέλπωμεν ὁμοῦ, πᾶσαι τε θεοῦ λόγιμοι δοῦλοι. ὅσα κόσμος ἔχει προς ἐπουρανίων ἁγίων σελάων πρυτανήσω σιγάτω μηδ᾿ ἄστρα φαεσφόρα λαμπέσθων ἀπολειόντων ῥιπαί πνοιῶν, πηγαί ποταμῶν ῥοθίων πᾶσαι ὑμνούντων δ᾿ ἡμῶν πατέρα χυιόν, χάγιον πνεῦμα πᾶσαι δυνάμεις ἐπιφωνούντων Ἀμήν Ἀμήν. κράτος, αἶνος ἀεί και δόξα Θεῷ σωτῆρι μόνῳ πάντων ἀγαθῶν. Ἀμήν, Ἀμήν.

Πρωτοχρονιάτικος ὕμνος στην Ἁγία Τριάδα, ἀπό τον πάπυρο 1786 (Γ´ αἰ.) τῆς Ὀξυρύγχου, εἰς την ἀρχαία ἑλληνική ἀλφαβητική σημειογραφία. Πρόκειται για ἕνα μοναδικό ὅσο κι ἔξοχο δεῖγμα, ἀποκαλυπτικό και χαρακτηριστικό τῆς ἐξαπλώσεως και τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς στη μουσική τῆς  Ἀνατολικῆς Μεσογείου και κατά τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star